Scandaleyes Club XX-TREME

Curved side for outrageous volume
Flat side for audacious length

NEW SCANDALEYES XX-TREME VOLUME & LENGTH MASCARA

Dual-impact brush for super-scandalous lashes beyond your wildest dreams!

Get the look
Access All Areas of our CLUB XX-TREME campaign shoot
Dramatic dance floor eyes? Share your selfie for the chance to win an XX-Treme goodie bag & be crowned our Scandaleyes VIP!
From XX-Treme to Rockin' Curves... Answer these three questions to discover your ultimate Scandaleyes look.

Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN RIMMEL LONDON WINACTIE

1. ALGEMEEN
1.1 Toepasselijkheid
1.1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie met de naam ‘WORD ONZE SCANDALEYES VIP & MAAK KANS OP EEN XX-TREME GOODIEBAG’ van Coty Benelux BV (hierna te noemen “actie”).
1.1.2 Deze actievoorwaarden en overige informatie over de actie staan vermeld op: http://nl.rimmellondon.com/ en (hierna verder te noemen “site”).
1.1.3 De actie wordt georganiseerd door Coty Benelux BV ter promotie van Rimmel London door middel van het verstrekken van een prijs aan de winnaar van de actie. De prijs wordt aangeboden door Rimmel London.
1.1.4 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. DE ACTIE
2.1 Specificatie van de actie
2.1.1 De actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de site.
2.1.2 De actie loopt 20 april 2015, waarna deelname niet meer mogelijk is.
2.1.3 Rimmel London behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiek bekend worden gemaakt via de site.
2.1.4 Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze actie, mits woonachtig in Nederland en met inachtname van artikel 2.2.3 en 2.2.4.
2.1.5 Minimale leeftijd voor het winnen van een prijs is 16 jaar of ouder of met toestemming van een ouder of voogd
2.1.6 Van deelname van de actie zijn uitgesloten
a) medewerkers van Coty Benelux BV;
b) andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie zijn betrokken.
2.1.7 Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen extra kosten verschuldigd. De deelnemer heeft geen enkele (aankoop)verplichting.
2.1.8 Door deelname aan de actie geeft de deelnemer Coty Benelux BV toestemming de door de deelnemer opgegeven informatie te gebruiken zolang de actie duurt. Indien de deelnemer de prijs wint, heeft Coty Benelux BV tevens het recht om zijn/haar naam voor promotionele doeleinden op de site van Rimmel London te gebruiken.
2.1.9 De gegevens die Rimmel London in het kader van deze actie verzamelt en verwerkt, worden enkel gebruikt voor deze actie en zullen direct na afloop van de actie worden vernietigd, behoudens de deelnemers welke hebben aangegeven dat zij nader geïnformeerd mogen worden over verdere acties van Rimmel London.

2.2 Vaststelling van de winnaars
2.2.1 Iedereen van 16 jaar en ouder kan één keer zijn of haar gegevens achterlaten. De winnaar wordt door Rimmel London geselecteerd.
2.2.2 Rimmel London zal de winnaar uitsluitend via opgegeven e-mailadres benaderen om afspraken te maken over de ontvangst van de prijs. Indien men binnen 10 werkdagen geen contact heeft kunnen krijgen met een winnaar, zal de prijs voor diegene vervallen. Overige deelnemers ontvangen geen bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
2.2.3 Rimmel London zal zorg dragen voor de uitreiking van de prijs.
2.2.4 De prijs wordt verstrekt aan de winnaar en kan zonder toestemming van Rimmel London niet aan derden worden overgedragen.

3. AANSPRAKELIJKHEID
3.1 Aansprakelijkheid Rimmel London
3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Rimmel London garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat zijn website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.
3.1.2 Rimmel London is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door Rimmel London te verstrekken prijzen. Rimmel London geeft geen enkele garantie op de door Rimmel London te verstrekken prijzen. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
3.1.3 Rimmel London is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijk geval kan de aanbieder niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet in geval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.
3.2 Aansprakelijkheid derden
3.2.1 Hetgeen in artikel 3.1.2 is bepaald, geldt onverminderd voor derde toeleveranciers van Rimmel London c.q. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/ de prijs.

4. AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Voorbehoud
4.1.1 Rimmel London behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:
a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien het van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
b) wijzigingen en verbeteringen op de site aan te brengen of de toegang tot de site te beperken en/of te beëindigen;
c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen; voor zover het dit naar zijn eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.2 Vragen en klachten
4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden via een privebericht naar de betreffende Facebookpagina van Rimmel London
4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze
4.3.1 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem, Nederland.